Hobi Karting Talimati

Bu veri 20 Nisan 2019 tarihinde TOSFED web sitesinden alıntı yapilmisti, Gunceligini sayfa altındaki linkden kontrol etmenizi tavsiye ederiz

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

HOBİ KARTİNG PİST TALİMATI

Amaç

MADDE 1- (1) Ülkemizde faaliyet gösteren hobi amaçlı karting işletmelerinin ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarınca verilen ruhsat ve izinlerinin yanı sıra TOSFED tarafındanHobi Karting Yeterlilik Belgesi Lisansı verilmesi ve denetimlerinin yapılmasıdır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu talimat, CIK-FIA ve TOSFED çatısı altında gerçekleştirilen ve özel güvenlik kurallarının uygulandığı sportif amaçlı yapılan karting pistlerinin ve yarışma organizasyonlarının dışında kalan, boş zamanların değerlendirilmesi için ve eğlence amacıylago-kartların kullanıldığı etkinliklerin yapıldığı go-kart pistlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu talimat, 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği‟nin 10 uncu maddesi,6/10/2006 tarihli ve 26311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Otomobil SporlarıFederasyonu Ana Statüsü‟nün 6. Maddesinin (d) ve ( g) bentleri ve 11/7/2013 tarihli ve 20262901-020/4464 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı oluruna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta yer alan;

a) Bakan
b) Bakanlık c) Denetçi

ç)Denetleme
ve önerilere uygun yapılan çalışmaların onaylanması veya pistin güvenli işletilmesi için gerekli olan bütün güvenlik koşullarının kontrolünün sağlanması için TOSFED tarafındanatanan yetkili kişi veya kişiler tarafından yapılacak denetimi,

: Gençlik ve Spor Bakanı‟nı
: Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nı,
: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından atanan

: Kriterlerin doğru uygulanmasıyla ilgili öneriler yapılabilmesi

d) El Kitabı : İşletmeci tarafından sürücülere dağıtılan ve hobi faaliyetinde dikkat edilmesi gereken asgari unsurları belirten el broşürünü,

e) Federasyon (TOSFED) : Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu,

f) FIA : Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun Üyesi Uluslar arası Spor Federasyonunu,

go-kartOlduğu

g) CIK
ğ) Genel Müdürlükh) Go kart

: FIA Karting Komisyonunu,
: Spor Genel Müdürlüğü‟nü,
: İki tekerliğine enerji verilen ve diğer iki tekerliği kumanda

görevi gören, düz bir çizgiye oturtulmayan, dört tekerlekli, süspansiyonsuz, çok şeritli motorlu spor teçhizatını,

ı) Hobi Karting Etkinliği: Boş zamanların değerlendirilmesi için go-kartların kullanıldığı etkinlikleri ve TOSFED Kurallar Kitabı ve Türkiye Karting Şampiyonası yönetmeliği kapsamı dışında kalan, kiralık go-kartlar ile yapılan eğlence amaçlı pist işletmecisinin sorumluluğunda gerçekleştirilen sportif aktiviteyi,

i) Hobi Karting Pisti İşletmecisi: Pistin, hobi go-kartların, önerilen aktivite türü ve katılım gösteren sürücülerin ve diğer kişilerin, mevcut aktivitenin gereksinimlerine göre işletilmesini sağlayan kişiyi,

j) İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü‟nü,

k) Kurul : Federasyon Hobi Karting Kurulunu,

l) Pist : Özellikle Hobi Karting için inşa edilmiş ve aynı çizgide başlayıp aynı çizgide biten, kalıcı veya geçici kapalı yolu,

m) Pist Sorumlusu : TOSFED lisanslı Hobi Karting Pisti İşletmecisinin bünyesinde çalışan kişiyi,

n) Pist Sorumlusu Lisansı: Hobi Karting Pisti İşletmecisinin bünyesinde çalışan kişinin alması gereken lisansı,

o) Talimat : Hobi Karting Pist Talimatını,

ö) Yeterlilik Belgesi Lisansı (YBL): TOSFED tarafından atanan Denetçiler tarafından denetlenmiş, pistin bu yönetmelikte belirlenen güvenlik kriterlerine uygun olduğunu, amacı kazaların önlenmesi ve verilen hizmet dahilindeki güvenliğin arttırılması konusunda pist işletmecisine yol gösteren belgeyi,

p) Kurallar Kitabı : Her sezon başında Federasyon yönetim Kurulu tarafındanonaylandıktan sonra Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanarak sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ve Türkiye‟de düzenlenen otomobil sporları branşıyla ilgili teknik ve sportif kural, düzenleme, tablo, çevirive bu gibi bilgileri içeren kitabı,

r) Yönetim Kurulu : Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Yeterlilik Belgesi Lisansı( YBL) Verilmesi
MADDE 5- (1) İşletmeci Hobi Karting Lisansı almak için;
a) İşletilmesi düşünülen pistin detaylı planları ve teknik verileri, b) İşletme de kullanılacak araçların tipi sayısı modeli gibi bilgileri,

bir dosya halinde TOSFED‟e verir.

(2) İşletmede görev yapacak olan Pist sorumlusu TOSFED eğitimlerine katılmalı ve pist sorumlusu lisansı sahibi olmalıdır. Bu belgenin denetimlerde bulundurulması zorunludur.

(3) Başvuru esnasında, İşletmenin kriterlere uygunluğunun kontrol edilmesi için görevlendirilen denetmenin ulaşım ve konaklama giderleri pist işletmecisi tarafından karşılanır.

(4) İşletmenin kriterleri tamamladığı onaylandıktan sonra işletmeciden;
a) Bu talimat ve gereklerine uyacağına dair taahhütname,
b) TOSFED tarafından her yılın başında açıklanan Hobi Karting (YBL) ücretinin

yatırıldığına dair banka dekontu istenir.
(5) YBL‟nin süresi bir sene için geçerli olup, her sene yapılacak TOSFED denetimi

sonucuna göre yenilenir. Her tesis için ayrı lisans alınması gerekir.
(6) İşletme Federasyona başvurarak aldığı Hobi Karting Lisansı ve denetim raporuyla

bulunduğu ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü‟ne müracaat ederek sportif tesis açılışı için başvurusunu yapar.

(7) Her yıl YBL lisansı TOSFED denetimleri sonrasında vize edilir.

Denetleme

MADDE 6- (1) Yeni bir pist yapılması, lisans süresinin dolması veya lisanslı pistte değişiklik yapılması hallerinde denetleme yapılması zorunludur.

(2) Güvenlik zafiyeti nedeniyle üzerinde ciddi bir kaza olan pistlerin lisansı TOSFED tarafından iptal edilebilir veya yeniden projelendirilmesi istenilebilir.

(3) Denetleyici pistle ilgili dosya ve yapılması planlanan işleri inceler.
(4) Dosyaya koyulacak pistin çizimi 1 : 500 ölçeğinde olmalı ve üzerinde;

a) Pist yolu ve kullanım yönü, binalar, geçiş yolları, yangın söndürücülerin yerleri,
b) Biniş, iniş ve tamir yerleri, ilk yardım odası ile güvenlik tabelalarının asıldığı yerler, c) Kullanılan go-kartların teknik özellikleri, periyodik bakımları ve yedek parça

ömürleri belirtilmiş olmalıdır. Dosyanın eksik olması halinde eksikler tamamlanıncaya kadar denetleme yapılmaz.

(5) Denetleyici, tüm eksiklerin tamamlanmasının ardından Denetleme Raporunu vevarsa önerilen düzeltmeleri denetlemeden sonraki yedi gün içerisinde TOSFED‟e verir.Denetleyiciden gelen rapor üç gün içinde TOSFED tarafından ilgili işletmeye gönderilir.

(6) Hobi Karting Lisansı olan pistlerde TOSFED herhangi bir zamanda DenetimYapma hakkına sahiptir. Bu denetimlerde denetmen kendisini açıkça tanıtabilir veya gizlimüşteri olarak kontrollerini yapabilir. Ara Denetimlerde eksik bulunan hususlarda İşletmeyeTOSFED tarafından sezon başında ilan edilen para ve kapatma cezaları uygulanır.

(7) Hobi Karting Yeterlilik Lisansına haiz olan işletmenin TOSFED‟ e haber vermeden pist üzerinde güvenliği zayıflatan bir değişiklik yapması halinde, TOSFED tarafından verilen Hobi Karting Lisansı iptal edilir. Pistin Sportif Tesis Belgesinin iptali için de bağlı bulunulan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

YBL Lisansları
MADDE 7- (1) Kategorilerine göre lisanslar;
a) 1. Kategori lisans; minimum genişliği 7 metre ve minimum uzunluğu 500 metre

üstünde olan pistlere verilen lisansı ifade eder. Bu pistlerde, İl Müdürlüğünün onayladığı mahalli organizasyonlar gerçekleştirebilir. Bu tür organizasyonlarda ambulans bulundurulması ve TOSFED lisanslı gözetmenlerin görevlendirilmesi mecburidir. Ücretleri Pist işletmecisi tarafından ödenir.

b) 2. Kategori lisans; minimum genişliği 5 metre ve minimum uzunluğu 200 metre olan pistlere verilen lisansı ifade eder. Bu pistlerde mahalli organizasyonlara izin verilmez.

c) 3. Kategori lisans; mevsimlik açılan geçici pistlere verilir.

Pist Şekli

MADDE 8- (1) Pist; şekil, plan ve profil olarak aşağıda belirtilen şartlara uygunolmalıdır.

a) Pist tasarımları, tecrübesiz sürücülerin hem kendileri hem de diğer sürücüler için tehlike yaratabilecekleri göz önünde bulundurularak hobi karting sürüşü gerekliliklerine uygun olmalıdır.

b) Pistin tasarımı iyi bir görüşe olanak tanımalıdır.

c) Pist genişliği, sürücülerin birbirlerini güvenli şekilde geçebilmelerine müsaadeetmelidir.

d) Pist yüzeyi pürüzsüz ve deliksiz olmalıdır.

e) Açık hava pistlerinde yağmur suyu tahliye sistemleri göz önünde bulundurulmalı, su birikintilerinin oluşması önlenmelidir.

(2) Pistin planı federasyonun uygun göreceği şekilde elektronik ortamda çizilmeli,özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) Uzunluk : En az iki yüz metre b) Yol Genişliği : En az beş metre

c) Eğim
ç) Start Düzlüğü
d) Yüzey
e) Kapalı mekânlarda veya kapalı otoparklarda kurulan (kalıcı veya geçici) pistler için

: Boyda %3, ende %5,
: En az 50 metre,
: Pistin tamamı asfalt veya beton olmalıdır.

“İtfaiye Raporu” alınması mecburi olup, üstü kapalı pistlerde, havalandırma sistemi ve havadaki karbonmonoksit seviyesini sürekli olarak ölçen bir alarm sistemi bulunmalıdır.

f)Aydınlatma : Gece kullanımı veya üstü kapalı mekanlarda yapılan aydınlatma en az 100 Lux olmalıdır.

(3) Binme İnme Pit Alanı: Sürüş yolu dışında güvenli bir yerde olmalıdır. Giriş ve çıkışı güvenlik bariyerleri ile korunmalıdır. Pit alanı sadece pit girişi kullanılarak erişilebilecek bir yerleşimde olmalıdır.

a) Pit alanı, pist üstündeki hızın düşük olduğu bir yerde konumlandırılmalı ve bir sürücünün piste girmesi diğer sürücüleri etkilememelidir.

b) Pit alanı giriş ve çıkışı, pist üzerinden kolaylıkla ayırt edilebilecek bir yerde olmalıdır.

c) Pit alanının genişliği, pit yolunda geçişlere engel olacak kadar dar olmamalıdır.

ç) Pit alanı girişi, pit yolu üstündeki hızın düşük seyretmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmalıdır.

d) İkmal ve Tamirat: Sürüş yolu ve binme inme alanı dışında güvenli bir yerde yapılır.

(4) Kenar Çizgileri: Pistin her iki yanına eni 15 cm olan beyaz çizgi çizilmelidir. Çizgilerde kullanılan boya kaygan olmamalıdır.

(5) Start Işıkları ( Mecburi değildir. Bayrak ile sinyalizasyon yapılabilir)

a) Start ışıkları start çizgisinin 10 (on) metre ilerisinde olmalıdır.
b) Işıkların yerden yükseklikleri en az 2 (iki) en çok 2,50 (iki buçuk) metre olmalıdır.c) Işıklar ideal olarak 2 direk arasında pisti ortalayacak şekilde asılır. Işıkları

taşıyacak direkler pist kenarından en az 3 (üç) metre uzakta olmalı ve çarpmaya karşı korumalı olmalıdır.

(6) Pist Kapasitesi: Uzunluğu 200 (iki yüz) metre olan pistlerde aynı anda en fazla 6 (altı) go-kart pist üstünde hareket edebilir. 200 (iki yüz) metreden sonraki her 50 (elli) metreuzunluk için 1 (bir) go-kart daha piste çıkabilir.

Go Kart Sınıfları

MADDE 9- (1) İşletmecinin aşağıdaki tabloda yer alan, „Yaş, Hız-Güç, Pist, Katılımcı Sayısı gibi kriterlerde tavsiyelere uyması gereklidir.

YAŞ

MAKSİMUMHIZ

GÜÇ(kW)

ÜSTÜKAPALIPİST

HIZLIÜSTÜ AÇIK PİST

DİĞER ÜSTÜ AÇIK PİSTLER

YORUMLAR

8‟danitibaren

< 45 km/s

< 3.5

Evet

Evet

Evet

Özel pist tavsiye edilir

12‟denitibaren

< 65 km/s

<7

Evet

Evet

Evet

Pist şartlarına göre; yüksek yol tutuşlu lastiklertavsiye edilmez.

13‟tenitibaren

< 90 km/s

<7

Hayır

Evet

Evet

Pist şartlarına göre; yüksek yol tutuşlu lastiklertavsiye edilmez.

15‟tenitibaren

< 110 km/s

page5image608590640

< 21

Hayır

page5image608693408

Evet

page5image608695024

Hayır

Pist şartlarına göre; yüksek yol tutuşlu lastiklertavsiye edilmez; enerji emmeözelliği olankaroser tavsiye edilir.

Pist Güvenlik Tedbirleri

MADDE 10- (1) Pistteki güvenlik tedbirleri, seyirciler, sürücüler ve görevlilerin sürüş sırasındaki can güvenliğini kapsamalıdır.

(2) Güvenlik tedbirleri belirlenirken, pistin karakteristikleri (şekli, bitişik alanları ve binaları) ile ulaşılabilecek maksimum hız göz önüne alınmalıdır. (Ek1) Pist kenarınakoyulacak koruyucu bariyerlerin yerleştirilmesinde, alanın uygun olması ve muhtemel çarpma açısına göre konumlandırılması gerekir. Genel prensip olarak, olası çarpma açısının dar olması durumunda devamlı, yumuşak, dikey bariyerler tercih edilmelidir. Olası çarpma açısının geniş olması halinde hız kesme sistemi ve durma araçları (örnek: lastik bariyer) kullanılması gerekir. Bu tür teknik detay proje aşamasında planlanmalıdır. TOSFED, teklif edilen plan dosyasının sunulmasından sonra yukarıda belirtilen hususlarda tavsiyede bulunabilir.

(3) Temel güvenlik kriterlerinin resimli olarak açıklandığı ve Ek1-a de yer alan panolar; pistin içinde ve araçlara binilen kısımda en az 2×3 m. boyutundakonumlandırılmalıdır. Güvenlikle ilgili uyarılar panolara asılarak duyurulmalı, ayrıca kullanılan go-kartların üstüne sticker olarak yapıştırılmalıdır. Aracın sürücüye verilmesinden önce imzalı bir sorumluluk beyanı alınması gerekir.

Görevli Personel, Sürücü ve Seyirciye İlişkin Kriterler

MADDE 11- (1) Tesislerde çalıştırılacak personelin her türlü ücret vergi ve sigorta primlerinin tamamının ödenmesi tesis sahibinin sorumluluğundadır. Lisanslı pistlerde görevlien az 1 kişinin, her yıl TOSFED tarafından organize edilen eğitim seminerlerine katılması ve lisans alması zorunludur. Sezon içinde Minimum 4 kez bu eğitimler yenilenir. Bu eğitime katılarak lisans alacak kişi ile tesis sahibi bir seneliğine sözleşme yapmalı ve çalışma saatleri bu sözleşmede yer almalıdır. Çalışma saatlerine, vardiyalara bağlı olarak pistte birden fazla pist sorumlusu bulunması gerekebilir. YBL sahibi kişi sadece bir tesiste görev yapabilir. Bukişinin lisansı herkesin göreceği bir yerde asılmalıdır.

(2) Sürücünün Go-Karta binmeden önce ek–2 de yer alan sorumluluk beyanını okuyarak imzalaması gerekir. 18 yaşından küçük sürücüler için bu beyan velisi tarafındanimzalanır. Tesislerden faydalanacak kişilerin sporcu lisansı almasına gerek yoktur.

(3) Seyirciler pistle aynı veya daha yüksek seviyede bir alana yerleştirilmelidir. Seyircialanı, pist kenarından en az üç metre uzaklıkta olmalı ve en az altmış beş cm eninde lastik bariyerle korunmalıdır. Seyircinin bulunduğu alanda, yazılı olarak, otomobil sporlarınıntehlikeli olduğu uyarısı yapılmalı ve görevlilerin talimatlarına uyulması gerektiğibelirtilmelidir.

Koruyucu Bariyerler

MADDE 12- (1) Bariyerler; Sünger paneller, birbirine bağlanmış (şirinklenmiş) veyaüst üste cıvata ve somunla bağlanmış lastiklerden oluşur. Tüm seyirci alanları ve girilmesitehlikeli olabilecek bölgeler bariyerlerle korunmalıdır. Bariyerler güvenlik ihtiyacına göre yol boyunca sürekli ya da aralıklı olarak kullanılabilir. Koruyucu bariyerlerin yükseklikleri en az altmış cm olmalıdır.

(2) Sürücüyü korumak için alınması gereken pist güvenlik önlemleri:
a) Aracın sabit bir engele çarpma riski bulunan noktaya uygun bariyer konulmalıdır.
b) Pistin birbirine yakın (paralel) olarak ilerlediği farklı bölümleri arasında mutlaka

belli bir mesafe bırakılmalıdır. Böylece bir bölümden diğerine geçiş yapılmasıengellenmelidir.

c) Sürücüleri korumak için konulan korumalar (bariyerler), bir çarpma anında darbenin emilebilmesi için esnek malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Hobi go-kartları

MADDE 13- (1) Hobi go-kartlar tasarlanırken, bu kartların farklı karaktere sahip pistlerde kullanılabileceği, sıklıkla çarpışmalara ve bazı kötü kullanımlara maruz kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. (Ek2)

(2) Minimum Güvenlik Gereksinimleri:

a) Hobi go-kartlar, sportif go-kartlardan farklı olarak ön ve arka lastiklerde dahilolmak üzere her tarafını saran darbe koruması ile çevrelenmiş olmalıdır.

b) Korumalarda; lastik lastiğe temaslar önlenmeli, direksiyon sistemi etkin şekilde korunmalı, çarpışmalarda go-kartın sabit kalması sağlanarak başka bir go-kartın diğerinin üstüne çıkması ya da takla atma riski minimuma indirilmelidir. Korumaların tamamı, her zaman etkili şekilde çalışan bir enerji absorbe etme kabiliyetine sahip olmalıdır. Tasarımlar,go-kartın hızı da hesaba katılarak yapılmalıdır.

c) Go-kartın sıcak ve hareketli parçaları koruma önlemleri ile kapatılarak sürücünün vücudunun ya da uzuvlarının bu parçalara değmesi önlenmelidir. Uzun saç, atkı, kravat ya dabol kıyafetlerin hareketli parçalara sarılarak sıkışmasını veya yakalanmasını engellemek için bu parçaların üstü koruma ile kapatılmalıdır.

ç) Hobi amaçlı go-kartlar, farklı boyutlardaki sürücülere göre pedalları ve koltuklarıkolayca ayarlanabilmelidir.

(3) Fren, pedallar, direksiyon sistemi ve lastik gibi bileşenler dayanıklı olacak şekildetasarlanmış olmalıdırlar. Bu bileşenler için minimum güvenlik gereksinimleri:

a) Fren sistemi; dayanıklı olmak üzere tasarlanmalı ve yeterince fren kuvveti uygulayacak kadar güçlü olmalıdır. Fren sistemi kaza durumlarının yanı sıra, kartın ulaştığıhız, sürücünün boyu, ağırlığı ve gücü gibi değişken hususlar göz önüne alınarak tasarlanmış olmalıdır. Fren kuvveti en azından arka tekerleklerin ikisine de aynı anda uygulanabilmelidir. Fren pedalı şasiye ya da pedalları destekleyen ayarlanabilir sisteme kuvvetli ve sağlam bir biçimde bağlanmalıdır. Fren sistemi pedalın yapıya olan bağlantısında muhtemel bir sorun yaşansa bile çalışmasına izin verecek şekilde bağlı olmalıdır.
Kullanılan fren hidroliği, hobi go-kartın üstündeki çıkartmalarda veya kullanıcı el kitabında açıkça belirtilmelidir.

b) Pedalların tasarımı (sağlamlığı) muhtemel çarpmalar göz önünde bulundurularak üretilmelidir. Pedalların şekli, yaralanmaya ve ayakların kaymasına yol açmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Pedallar bir kaza anında başka bir karta ya da pist koruma önlemine temas etmeyecek şekilde konumlandırılmış olmalıdır. Sürücünün pedallarına uzanmasına göre ya da ayak boyuna göre eklenebilecek yardımcı elemanlar, pedal ile bir bütün halinde çalışacak şekilde tasarlanmalıdır.

c) Direksiyon sistemi olası çarpışmaların sonuçları göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Direksiyon simidinin şekli, kapalı bir daireye yakın olmalıdır.
Direksiyon simidinde kullanılan malzeme kaza sonucunda kırılmadan esneyebilmelidir.Direksiyon simidinin göbeğinde, kaza anında direksiyon milinin sürücünün vücudunu saplanmasını engellemek için metal bir plaka bulunmalıdır.

Direksiyon sisteminin tüm parçaları kendinden kilitli somunlar ve vidalar veya segmanlar gibi yöntemlerle güvenli bir şekilde bağlanmış olmalıdır.

ç)Tekerlekler aks göbeklerine yarık pimler, otomatik kilitlemeli bijonlar ya da segmanlar gibi emniyetli bir kilitleme yöntemi ile monte edilmelidir.
Lastiklerin üzerinde aşınma dereceleri gösteren belirteç bulunmalıdır.

d) Yakıt tankı, hobi kartların kullanılacakları zorlu şartlar hesaba katılarak tasarlanmalıdır. Yakıt tankı bir kazada darbe almayacak şekilde konumlandırılmalıdır.
Yakıt tankı, go-kartın darbe korumalı bölgelerine yakın bir yerde bulunmamalıdır. Sürücünün bacakları arasında yerleştirilmiş olmalıdır. Yakıt tankının motorun üstüne monte edilmesi yasaktır. Yakıt tankında taşma şişesi bulunmalıdır. Bataryalar (Elektrikli hobi go-kartlar) veyakıt tankları (benzinli hobi kartlar) bir kaza anındaki güvenlik durumu da göz önündebulundurularak monte edilmelidir.) Aracın ve pistin olması gereken durumu ile sürücünün güvenliğine ilişkin uyarıları içeren işletme el kitabının sürücülere verilmesi zorunludur.

e) Teknik belge, hobi go-kartın kullanımı ile ilgili tüm bakım etiketlerini sağlamalıdır. Bakım ve kullanım kılavuzu asgari olarak aşağıdakileri içermelidir:
– Go-kartların nasıl sürüleceğine dair yönergeler,
– Go-kartın bakım yönergeleri,

– Go-kartların yetkili yerlerde ilk kullanım şartlarını sağlayacak şekilde bakımınınyaptırılması uyarısı,yedek parçaların aşınma süresinde değişimi,

– Güvenlik konularıyla ilgili uyarılar,- Sürücüleri ilgilendiren tavsiyeler,
– Kıyafetler – korumalar,
– Yaş sınırlamaları,

– Sağlık durumu ve davranış kriterleri.

Sürücüler

MADDE 14- (1) İşletmeci – Pist sorumlusuna sürücülerin güvenliği konusunda,kullanımdan önce bir brifing vermelidir. Sürücüler, go-kartlara binmeden önce, işletme tarafından go-kartların kullanım şekli ve pist kuralları hakkında bilgilendirilmeli ve onlara işletme talimatlarına uyulması gerektiği söylenmelidir. Brifing içeriği Ek3 de düzenlenmiştir. İşletme Pist sorumlusu; uygun koruma önlemleri olmadan go-kart sürülmesi, uzun saçın kaskın dışına taşması, atkı, eşarp vb uzun ya da bol kıyafetler giyilmesi, uyuşturucu ya daalkolün etkisinde olma ve benzeri hallerde sürücülerin piste çıkarak sürüş yapmasınıengellemelidir. Tüm sürücülerin bu konuda bilgilendirilmesi ve kuralların uygulanması pist sorumlusu tarafından yapılır.

(2) Koruyucu Kıyafet
a) Kask : Önden kapanır. Sürüş sırasında kask ve bone kullanımı mecburidir.
b) Kıyafet : İdeali vücudu ayak bileklerine kadar örten bir kıyafet yani tulum ve

eldiven giyilmesidir. Pantolon paçaları ve kol ağızları gerekirse lastik bantla tutturulur.
c) Sürücünün üzerinde go-kartın hareketli parçalarına takılma ihtimali olan; atkı, eşarp, kravat ve fular gibi aksesuarlar bulunması kesinlikle yasaktır. Sürücü olan kadın ve kızların uzun saçlı olması tehlike oluşturur. Uzun saçların uygun tesbit malzemesiyle kafaya toplanması, balaklava veya bone ile korumaya alınması ve kask dışına kesinlikle sarkmaması

sağlanmalıdır.

ç) Sürücüde sürüş öncesinde olmadığı halde sürüş sırasında oluşan rüzgarın uçuşturduğu saç ya da giysi görülmesi durumunda sürücü derhal dışarıya alınarak tehlikeli durum düzeltilmelidir.

d) Hobi Kartinglerde sürücüler için kemer gerekli değildir.

3) Sağlık Sorunları; Sağlık problemleri olan, özellikle kalp rahatsızlıkları, baş, boyun ve sırt hastalıkları, sinir bozukluğu, epileptik nöbet ve sürüş yeteneğini etkileyebilecek nitelikteki diğer sağlık sorunlarını geçirmiş kişilerin go-kart sürmesi yasaktır.

Yangın Söndürme

MADDE 15- (1) İşletmenin Pist sorumlusu ve pist çalışanlarına TOSFED lisans eğitiminde İtfaiye Kurumu yetkilileri tarafından yangın söndürme İlk Yardım eğitimi verilir.

2) Pistin start noktasında en az 10 kg. lık tekerlekli yangın söndürme cihazı, pitalanında da her 4 go-kart için en az 6 kg. lık yangın söndürme cihazı, bulundurulmasızorunludur. Bu yangın söndürme tüplerinin kullanılabilir durumda olduğu görevlilertarafından her gün kontrol edilmeli ve varsa eksiklikler giderilmelidir.

3) Pistin sürüş yapılan yol bölümünde, binme ve inme alanında yakıt ikmali ve tamiratyapılan bölümlerinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. Bu yasak güvenlikle ilgili uyarı panolarının yanında ve görülebilir büyüklükte panolarla gösterilmelidir.

İlk Yardım

MADDE 16- (1) İşletmenin Pist sorumlusu ve pist çalışanlarına TOSFED lisanseğitiminde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından İlk Yardım eğitimi verilecektir. Pistalanında acil müdahaleler için yanık, burkulma, kırık – çıkık, travma için ilk yardımmalzemeleri bulundurması zorunludur.

İşletme Yönetimi

MADDE 17- (1) Güvenliği sağlamak ve güvenliğin seviyesini yükseltmek için yönetim, işletmenin orgnizasyonu, personelin eğitimi, güvenlik ekipmanlarının bakımı, go-kartların ve pistin bakımı, operasyonların yönetimi, kayıt tutulması ve pistin sigortası konularında yeterlilik sahibi olmalıdır.

Kayıtlar

MADDE 18- (1) İşletmeci; go-kartların günlük kullanımlarının ve günlük kontrollerinin kaydını, pistin bakım kayıtlarını, açılış öncesi bakım kayıtlarını, kaza raporları ve kritik durumların raporlarını, acil durum ekipmanın bakım ve kontrol kaydını, ekibineğitim ve nitelik kaydını ve acil durumlarda çalışacak görevlerinin eğitim ve nitelik kayıtlarını tutmak zorundadır.

Sigorta

MADDE 19- (1) İşletmecinin, hizmet verilen bir anda ya da bir aktivitenin yapıldığı esnada meydana gelebilecek herhangi bir kaza, yangın, alev alma, patlama vb. durumlardankaynaklancak zararları kapsayacak sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur. Bu sigorta, hobi go-kart etkinliğinden kaynaklanacak her türlü zararı karşılayabilecek mahiyette olmalıdır. İşletmeci tarafından yaptırılacak sigortanın asgari teminat tutarı 250.000,00.-TL‟nin altında olamaz.

Talimatta Yer Almayan Hususlar

MADDE 20 (1) Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında, 15/10/1999 tarihli ve23847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği,

6/10/2006 tarihli ve 26311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü, TOSFED Kurallar Kitabı ve genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 (1) Bu Talimat Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22 (1) Bu Talimat hükümlerini TOSFED Başkanı yürütür.

EK 1

page10image611911664page10image611911920page10image611917280

EK 1-a

page10image611918624

EK 2

page11image611939024page11image611939280page11image611939552

EK 3
Brifing – İletişim

Tüm güvenlik talimat ve önerileri, açıkça görülebilen bir yerde bulunmalıdır (tabelalar, çıkartmalar ve videolar).
Go-karta binmeden evvel Sürücülere aşağıdaki konularda brifing verilmelidir:
– Kesinlikle yapılmaması gerekenler:

· Motora ve sıcak parçalara dokunmak,
· Gaz telinin üstüne basmak,
· Benzin ve fren hortumlarının üstüne basmak,
· Go-karta binip inerken yan korumalara basmamak.
– Gaz ve fren pedallarının kullanım şekli ile direksiyonun doğru şekilde tutulması (saat

10:10 pozisyonu),
– Aynı anda hem gaza hem de frene basılmadan sürüş yapılması,
– Eğer ayarlanabiliyorsa koltuğun, pedallar ve direksiyon çubuğunun sabitlenmiş olması,- Pist üstünde geçiş yapma kuralları,
– Go-kartların birbirine temas edilmesinden kaçınılması,
– İlk turlarda soğuk lastiklerin yaratacağı tehlikeler (tutunmanın az oluşu)
– Bayrakların anlamı ve görevlilerin talimatlarına uymanın zorunlu oluşu,
– Eğer kurallara uyulmazsa, özellikle de tehlikeli sürüş yapılırsa verilebilecek cezalar

Kaynak;

http://www.tosfed.org.tr/wp-content/uploads/2017/10/Türkiye-Otomobil-Sporları-Federasyonu-Lisans-Talimatı_4.pdf

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>